2016. november 5., szombat

2015.03.01. Közgyűlés

JEGYZŐKÖNYV


A 2015. március 01-én tartott rendes éves közgyűlésről


1;

Ködbaum József ( alelnök )

 


Tisztelt Közgyűlés! Megkezdjük a 2015. évi közgyűlést. Az egyesület tagszáma 2014-ban 96 fő, a jelenléti ív alapján 34 fő van jelen a közgyűlésen, ezért a 900-kor kezdődött közgyűlés nem volt határozatképes. Ezért ugyanezen a napon, helyen, ugyanezen napirendi pontokkal 0930-kor ismételt közgyűlést tartunk. Az újbóli összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
A jegyzőkönyvvezető Ködbaum József. A közgyűlésről hangfelvétel készül. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Májer Évát és Eszterhás Istvánt( a felkérést mindketten elfogadták). Az egyesület vezetősége postázta minden tagjának a meghívót, amely tartalmazza a napirendi pontokat és a 2015. évi munkatervet. Kérem, szavazzák meg a meghívóban foglaltakat!

Napirendi pontok:
  1. A levezető elnök köszöntője – Ködbaum József (alelnök);
  2. Beszámoló a 2014. év munkáiról, eseményeiről, rendezvényeiről. A 2015. év feladatai – előadó: Kutasi Iván (elnök);
  3. 2014. évi pénzügyi beszámoló, 2015. évi pénzügyi terv ismertetése – előadó: Ködbaum József (alelnök),
  4. Felügyelő Bizottság 2014. évi beszámolója – előadó: Tóth Tibor (Fel. Biz. Elnöke);
  5. Fegyelmi Bizottság 2014. évi beszámolója – előadó:Tóth Kálmán (Fegy. Biz. Elnöke);
  6. Az előző négy beszámoló együttes vitája, határozathozatal;
  7. 2015. évi munkaterv elfogadása – előadó: Kutasi Iván
  8. Vegyes ügyek

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat, és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.


A Bakony Balaton Horgász Szövetség elnökének, Táncsics Aladár Úr, valamint a szomszéd Lesence horgászegyesület elnökének, Puskás István Úr köszöntése.

2; Kutasi Iván( elnök )

Az elmúlt év fogásainak ismertetése a leadott fogási naplók adatai alapján. A fogási naplókat az előírt határidőig 77 fő adta le. Kitöltésük hiányos, sok esetben pontatlan, sokat javítani kellett. A rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy az előző évhez képest nőttek a fogási mennyiségek, az átlagos fogás 59,37 kg volt 2014 évben.
A különböző hivatali ügyintézéseink kapcsán mindazon hivatalok, akikkel kapcsolatba kerültünk nagyon normálisan, segítőkészen álltak a horgászegyesületünkhöz.
A SZÁK programot sikeresen alkalmazzuk, köszönet érte Májer Évának a gazdasági ügyintézőnknek! A Bakony Balaton Horgász Szövetség folyamatosa figyelemmel kíséri a program alkalmazását, és folyamatosan pozitív visszajelzést kapunk ez ügyben.
Horgásztanya: az elmúlt évben a tanyán 57 vendégéjszaka volt. Ez nagyon kevés. Ez a számadat betudható annak is, hogy az embereknek egyre kevesebb a pénze. Sajnos sok sebből vérzik a tanyánk is, be kell látnunk azt, hogy ráférne már egy nagy felújítás kívül, belül illetve a berendezési tárgyaink is nagyon elhasználódtak, cserére szorulnak, csak az a baj, hogy jelen állás szerint erre az egyesületnek nincs pénze. Az elmúlt évben tagi összefogással a tanya tetőszerkezete felújításra került. Köszönet érte, a benne résztvevőknek!!!
Amihez viszont nem kell pénz csak egy kis odafigyelés az az igényesség, a szemetelés megszüntetése és a horgásztársak figyelmének felhívása a környezetünk tisztán tartására.
A másik ominózus kérdés a sorompó. Azért lett telepítve, hogy illetéktelenek ne tudjanak a területünkre bemászkálni, de ez csak úgy lehetséges, ha zárva tartjuk, és elég szomorú az a tény, ha a gondnok azt valakiknek ezt szóvá teszi, akkor még felháborodás van belőle. Kérem a horgásztársakat, hogy folyamatosam tartsuk zárva a sorompót!!!!
A csónakkikötő kérdése folyamatba van, sajnos a hivatalok nem túlzottan gyorsak az engedélyeztetés kapcsán. A kikötőre lekötött pénzünk az OTP bankban van lekötve. Rendelkezésünkre áll 1554 656 Ft.
Az új alapszabályunk elkészült, a Veszprémi Törvényszék elfogadta, jogerőre emelkedett, köszönet Ködbaum József alelnöknek érte, sokat dolgozott érte.
A közösségi munkák ez évben április 25-án, és november 07-én lesznek. Kérek mindenkit arra, hogy lehetőségeihez képest vegyen részt ezeken a munkákon, és minél hasznosabban töltse el a munkára fordított időt. A munkák szervezésére kijelölöm Peka Tamást és Kis Sándort.
Bárkinek kérdése lenne az elhangzottakkal kapcsolatba, azt a napirendi pontok beterjesztése után tegye meg. Kérem a tagságot, hogy a beszámolót fogadja el. Köszönöm a figyelmet!!

3; Májer Éva ( gazdasági vezető )


Tisztelt Közgyűlés!
            Ismertetem a 2014. évi vagyonmérleget és a leltárt. A belső ellenőrzés az elmúlt évben is végrehajtotta a kötelező ellenőrzést az egyesületnél. Az ellenőrzés során pénzügyi és számviteli, illetve adminisztrációs hibát nem talált. A számlák nyilvántartását, illetve bankszámla vezetését rendben találta. A könyvelésben kimutatott pénz egyenleg megegyezik a pénztárban találtakkal, illetve a bankszámla utolsó egyenlegével.

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVRŐL
(ld. 2014. évi pénzügyi beszámoló fül)


2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV
(ld. 2015. pénzügyi terv fül)

4;Felügyelő/Ellenőrző Bizottság (Tóth Tibor)

Tisztelt Közgyűlés!
                  Az ellenőrző bizottság az egyesület gazdálkodását, bizonylatolását, pénztárkezelését, anyag – eszköz nyilvántartását ellenőrizte, és a következőket állapította meg.
                  Pénztárkezelés: A bevételek és kiadások kezelése az egyesület részére előírt számviteli törvénynek megfelelően történik. Hiány, felesleg az ellenőrzés során nem került feltárásra. A naplófőkönyv naprakész, a bizonylatokkal megegyező összegeket tartalmaz.
                  A bizonylatok igazolása bizonylati összesítőn az egyedi bizonylatok sorszáma és összeg feltüntetésével történik. A megbízási szerződések és járulékos költségei kifizetése folyamatosan megtörtént. A munkaszerződések és a munkaköri leírások megtalálhatók és hatályosak.
                  A tárgyi eszközök nyilvántartása folyamatos, a leltározások megtörténtek. Hiány nem mutatkozik.
                  A tervezett feladatok az éves tervnek megfelelően kerültek végrehajtásra. A tanya bevételei elmaradtak a tervezettől. Meg kell látni a lehetőségeket a bevételek növelése érdekében.
                  Az ellenőrzés során kisebb alaki hibát találtunk, de az kijavításra került.
                  Javaslom elfogadni a 2014-as pénzügyi elszámolást és a 2015-es pénzügyi tervet!
Köszönöm figyelmüket!

5;Fegyelmi Bizottság ( Tóth Kálmán )

                          A Fegyelmi Bizottság nevében köszöntöm a közgyűlés résztvevőit. Jelentem a jelenlevőknek, hogy 2014. évben fegyelmi eljárás indítványozása, lefolytatása nem történt.
Köszönöm figyelmüket!

6;A közgyűlés egy ellenszavazattal elfogadta a 2-5 napirendi pontokat.

7; Kutasi Iván( elnök )

A Bauxitbányász Horgász Egyesület
2015. évre szóló

MUNKATERVE
(ld. 2015 munkaterv fül)
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a napirendi pontot.
8;Vegyes ügyek: Ködbaum József ( alelnök )
Kutasi Iván( elnök )

            A növekvő költségek miatt szükséges lenne a tagsági díjat és a csónakhely éves bérleti díját 1000-1000 Ft-tal megemelni, valamint javaslom, hogy ettől a naptól a csónakhely egyszeri díját 150 000Ft-ra emelni.

A közgyűlés a következő határozatot hozta:
7fő ellenszavazattal és 4 fő tartózkodása mellett elfogadta, hogy a tagsági díj 2016. évtől 6000 Ft legyen.
1fő igen szavazata mellett és 11 fő tartózkodása mellett elutasította az éves csónakhely bérleti díj emelését.
A csónakhely egyszeri díjának emelését a közgyűlés 4 fő tartózkodásával elfogadta, ellenszavazat nem volt.

Ködbaum József alelnök )


            Javaslom a csónakok napi bérleti díját a kor árszínvonalához igazítani,és napi 3000 Ft-ra megemelni.
A közgyűlés a következő határozatot hozta:
1fő ellenszavazattal, 2fő tartózkodásával a javaslat elfogadásra került.

            A továbbiakban heves vita alakult ki, hogy új megoldásokat kell keresni annak érdekében, hogy a különböző díjakat ne kelljen minden évben emelni, mert a tagság jelentős része nem fogja bírni a folyamatosan növekvő kiadásokat.
            A felmerült javaslatok:
             A tanya szükség szerinti felújítása, a berendezési tárgyak egy részének cseréje, mobil horgászstég létesítése a későbbi bérbeadások érdekében, saját önálló honlap létrehozása, a társadalmi munka hatékonyabbá tétele, a tanya illetve a horgászegyesületünk hatékonyabb reklámozása, a taggyűlések formájának megváltoztatása.
            A vitában részt vettek Zsohár Gábor, Kutasi Iván, Oravecz Péter, Tóth Kálmán, Tóth Tibor, Ködbaum József, Kiss Sándor, Mógor László, Mészáros Kálmán és Medvéssy Lajos.
            Tóth Kálmán részéről elhangzott az a javaslat, hogy ez az ötletezés, javaslattétel ne álljon meg ezen a szinten, hanem alakuljon meg egy munkacsoport, aki kidolgozza ezeket a javaslatokat és a vezetőség elé terjeszti azokat.
            A munkacsoportba tagnak megválasztásra kerültek: Zsohár Gábor, Oravecz Péter, Tóth Kálmán, Tóth Tibor, és Medvéssy Lajos.(Rövid megbeszélés után a munkacsoport vezetőjének a tagok Medvéssy Lajost választották.)
            Ez az ideiglenesen létrehozott munkacsoport a feloszlatásáig tevékenykedik, legalább negyedévente az elnökségnek tartozik beszámolni.

A közgyűlés 2 fő tartózkodása mellett megszavazta a munkacsoport megalakítását és a tevékenységéről elhangzott előterjesztést..

Ködbaum József ( alelnök )


Kérdezem, hogy van e még kérdés, hozzászólás?
Megköszönöm a jelenlétüket, kérem további segítségüket és építő kritikájukat annak érdekében, hogy ez a kis egyesület továbbra is megfelelően működjön! Köszönöm!


Tapolca, 2015. március 01.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése