2019. október 21., hétfő

ALAPSZABÁLY


BAUXITBÁNYÁSZ HORGÁSZ EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA

2019.03.10.


I. Az Egyesület neve, célja és feladatai

1. §

(1) Az Egyesület neve:                BAUXITBÁNYÁSZ  Horgász Egyesület.
(2) Az Egyesület rövidített neve: Bauxit HE.
(3) Székhelye:                              8300 Tapolca  Alkotmány utca 7.

(4) Pecsétje:         körbélyegző:   
Köriratban az egyesület neve, székhelye, középen horog; ábra.
                           téglalap alakú:   Egyesület neve, címe, adószám, számlaszám.
(5) Vízterülete:                            Balaton, Kétöles patak .
(6) Hatásköre:                              Országos.
(7)Az egyesület képviselője:       Az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az egyesület alelnöke.


2. §
Az Egyesület céljai:
a.) tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása,
b.) a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése,
c.) a horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése,
d.) horgászversenyek rendezése,
e.) ifjúságnevelés, gyermek és ifjúsági tagok megismertetése a horgászat alapjaival,
f.) a horgászok részére a horgászathoz szükséges engedélyek, igazolványok és egyéb nyomtatványok forgalmazása,
g.) csónakkikötő és horgásztanya működtetetés.

3. §
Az Egyesület a 2.§-ban meghatározott célkitűzések érdekében:
a.) Biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal összefüggő szakismertek gyarapítását, ennek keretében ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket,
b.) biztosítja, hogy a tagok a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, előírásokat a horgászvizekre vonatkozó (kiemelten a Balatonra vonatkozó) horgászrend szabályait megismerjék és betartsák,
c.) segíti a hatóságokat az orvhalászat és az orvhorgászat megelőzésében és leküzdésében és a természet védelmében,
d.) halfogó, és a tagság kívánsága esetén egyéb más rendezvényeket rendezhet,
e.) megteremti a horgászathoz szükséges okmányok forgalmazásának feltételeit.

4. §
Az Egyesület feladatainak eredményes ellátásához igénybe vehet állami, az önkormányzati és a társadalmi szervezetek, erkölcsi, valamint anyagi segítséget.
 Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezeti működése pártoktól független, részükre anyagi támogatást nem nyújt.

II. Az Egyesület tagjai
5. §
(1) Az Egyesületnek teljes jogú – felnőtt - tagjai, továbbá ifjúsági és gyermek tagjai vannak. Az ifjúsági tagok tagdíja a felnőtt tagok által fizetendő tagdíj 50%-a, a gyermek tagok mentesülnek az egyesületi tagdíjfizetés alól, ez az ifjúsági tagok közgyűlésen gyakorolható szavazati jogát ugyanakkor nem érinti, az minden tag esetében azonos. Az ifjúsági tagok a szövetségi tagsági díjat fizetik.
(2) Az Egyesületnek tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár, aki nem áll az egyesületi tagságot kizáró fegyelmi büntetés hatálya alatt. A mindenkori létszámot a elnökség határozza meg.
(3) Ifjúsági tagnak14- 18 éves  fiatalokat lehet felvenni.
(4) Az Egyesületnek jogi személy, továbbá tiszteletbeli tagjai is lehetnek. Az Egyesület tiszteletbeli tagja a közgyűlés által megválasztott személy lehet. A tiszteletbeli tag mentesül a tagdíjfizetési kötelezettség alól.
(5) A jogi személy tagsági viszonyt törvényes képviselője útján létesíthet, szavazati jogát törvényes képviselője útján gyakorolhatja. A jogi személy tag tagdíja azonos a felnőtt tagok tagdíjával. Jogi személy tag tisztségre nem választható.
6. §
(1) Új tag felvételéről az Elnökség dönt. Az elutasító döntés ellen fellebbezésnek helye nincs!
(2) Az a személy aki az Egyesület alapszabályát elfogadja és kéri az egyesületi tagként való felvételét ( a tagfelvételi lap kitöltésével ) és a tagdíjat befizeti, az Egyesület tagjává válik.
(3) Az Egyesület a tagjairól nyilvántartást vezet.
7. §
(1) A tagokat – az ifjúsági tagokra vonatkozó korlátozások kivételével - egyenlő jogok illetik meg és egyforma kötelességek terhelik.
(2) A tagoknak jogukban áll:
a) a közgyűlésen személyes tanácskozási, észrevételezési, indítványtételi és szavazati jogot gyakorolni. A jogszabályban megállapított feltételek esetén – az ifjúsági tagok kivételével - az Egyesület bármely tisztségére megválaszthatóak,
b) a rendelkezésre álló keretekben, megállapított rendben és előírt díjazás mellett az Egyesület által fenntartott horgásztanyát és kikötőt, annak szolgáltatásait és horgászfelszereléseket igénybe venni,
c) az Egyesület által rendezett (tanfolyamokon, előadásokon, filmvetítéseken, kiállításokon, horgászversenyeken) rendezvényeken részt venni,
 d) részesülni az egyesület által nyújtott kedvezményekben.
(3) Az ifjúsági tagok a közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek, ugyanakkor vezető tisztségekre nem választhatók.
(4) A tagok kötelesek:
(a) Az alapszabályt és az Egyesület választott szerveinek határozatait megtartani, illetve végrehajtani,
(b) Védeni az Egyesület tulajdonát, továbbá a megállapított tagdíjat és egyéb díjakat, összegeket az Egyesület pénztárába határidőre befizetni. Ez az időpont minden év május 01-e.
(c)  A szervezeti életben részt venni, tisztségben történt megválasztása esetén azt a legjobb képességük szerint ellátni,
 (d) A horgászatra vonatkozó jogszabályokat, a horgászvizekre vonatkozó horgászrendeket megtartatni,
(e) A vizek és partjainak tisztasága felett őrködni, valamint az esetleges vízszennyezéssel kapcsolatos tapasztalataikat az Egyesület vezetőségével haladéktalanul közölni.
 (f)  Az egyesület eszközeit, vagyonát megóvni, a kikötő és horgásztanya állagát fenntartani, a területet tisztán tartani.
(g)  A szervezett közösségi munkákon részt venni, távolmaradás estén a megváltás összegét a megadott határidőre és módon befizetni.
(h)  Az egyesületi közgyűléseken  részt venni.
(i) Az egyesület által bérelt területet lezáró sorompó kulcsát megőrizni. Tilos a kulcs átruházása, másolása. Kulcsot csak a hivatalos szervek (tűzoltók, rendőrök, stb.) valamint a tagok birtokolhatnak. Elveszett kulcsot térítés ellenében az egyesület pótol.


8. §
(1) A tagság megszűnik:
  • a tag halálával,
  • kilépéssel,
  • kizárás következtében,
  • tagsági viszonyának törlése következtében.
(2) A kilépési szándékot ajánlott levél útján kell bejelenteni az egyesület vezetőségének.  Kilépés esetén a tagsági jogviszony a bejelentésben közölt jövőbeni időpontban, amelynek határnapja az adott naptári év utolsó napja lehet, ennek hiányában a bejelentés kézbesítésének napjával szűnik meg.
(3) Kizárás folytán veszti el tagságát az, akit a közgyűlés jogerős határozattal kizár az Egyesület tagjai sorából. A kizárásra a fegyelmi bizottság tesz javaslatot a kivizsgálás, meghallgatás, bizonyítási eljárás lefolytatása után, melyről értesíti az érintettet is. A kizárást kimondó és írásban kézbesített határozat ellen a kizárandó tag a soron következő közgyűléshez fellebbezhet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Jogi képviselőt fogadhat, tanuk meghallgatását kérheti, ha igényli meghallgatáson vehet részt a kizárás fellebbezését tárgyaló- fegyelmi bizottsági ülésen. A fellebbezést az Egyesületi Elnök felé írásban kell benyújtani.( Ptk. 3:70.§ )
 (4) A tagdíjfizetési kötelezettség kilépés esetén a tagsági jogviszony megszűnésével egyidejűleg, kizárás esetén a kizáró határozat jogerőre emelkedésének időpontjában szűnik meg.
 (5) A már befizetett tagdíjak és egyéb díjak nem követelhetők vissza. A tagság nem örökölhető.
(6) A hátralékos tagdíj vagy egyéb díj iránti követelés bírói úton is érvényesíthető.
 (7) A tag a nyilvántartásból tagdíjhátralék miatt akkor törölhető, ha a vezetőség azt megelőzően 12 havi késedelem esetén írásban felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére, és a fizetési határidő eredménytelenül telt el, a vezetőség a törlésről határozatot hoz, amit közöl a taggal.
III. Az Egyesület szervei és működésük
9. §
Testületek
(1) Az Egyesület testületei:
-       Közgyűlés.
-       Elnökség.
-       Felügyelő Bizottság.
-       Fegyelmi Bizottság .
a) A közgyűlés  akkor határozatképes, ha azon  az egyesület tagjainak legalább fele plusz egy fő jelen van. Ha a közgyűlést annak határozatképtelensége miatt el kell halasztani, a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a hozott határozatok érvényességéhez a jelenlévők kétharmadának igenlő szavazata szükséges. Új napirendi pont nem tárgyalható.
b) Az elnökségi ülés határozat képességéhez három elnökségi tag, a Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi Bizottság ülések határozat képességéhez három bizottsági tag jelenléte szükséges.
(2) A testületek üléseit azok elnökei vezetik.
Az általános tisztújító közgyűlésre levezető elnököt kell választani.
A levezető elnök személyére a Elnökség tesz javaslatot.

3) Az Egyesület testületei a döntéseket, a határozatokat – amennyiben a jelen alapszabály másként nem rendelkezik – nyílt szavazással és egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az Egyesületi Elnök illetve a Bizottsági Elnök szavazata a döntő.
(a) A közgyűlésen személyi ügyekben (választás) kettős vagy többes jelölés esetén titkos szavazást kell tartani.
(b) A közgyűlés szavazati joggal rendelkező tagja bármely kérdés eldöntésére titkos szavazást kezdeményezhet. A kezdeményezés ügyében a közgyűlés - vita nyitása  nélkül - nyílt szavazással és egyszerű szavazattöbbséggel dönt.
(c) Titkos szavazás esetén annak lebonyolítása és az eredményének összegezése elvégzésére a közgyűlés háromtagú Szavazatszámláló Bizottságot (SzB) választ. Az SzB. tagjai nem lehetnek választott tisztségviselők és a titkos szavazás tárgyával kapcsolatban érintettek. A Szavazatszámláló Bizottság elnökére és két tagjára az elnök tesz javaslatot.
(4) A testületek üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni.
a) A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, időpontját, napirendjeit, a közgyűlés menetének fontosabb történéseit, a jelenléti ívet (mellékletként), az egyes napirendeknél a hozzászólásokat, különvéleményeket, részletesen a hozott határozatokat, a döntést támogatók és ellenzők számát.
b) A testületi tag, valamint a testületi ülésen tanácskozási joggal résztvevő kérésére az általa elmondottakat szó szerint kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.


c) A közgyűlési és a vezetőségi ülés jegyzőkönyvének vezetése az egyesület alelnökének, a további testületek jegyzőkönyveinek vezetése a bizottsági elnök feladata.

d) A testületi ülés jegyzőkönyvét a jegyzőkönyvezető írja alá.
(da) Az Elnökségi ülés jegyzőkönyvének hitelesítéséhez az elnök aláírása is szükséges.
(db) A közgyűlési jegyzőkönyv hitelességéhez a jegyzőkönyvvezető és az elnök aláírásán túlmenően az eseteként nyílt szavazással választott kettő (felnőtt) jegyzőkönyv hitelesítő aláírása is szükséges.
(dc) Amennyiben a közgyűlésen titkos választás is történt, a jegyzőkönyvet – a titkos szavazás eredményének vonatkozásában -  a Szavazatszedő Bizottság elnökének is alá kell írnia.
(de) Az elnök akadályoztatása esetén az aláírási jogkör az alelnököt illeti meg.
(5) A testületek határozatait sorszámozva, dátummal ellátva nyilván kell tartani.
a) Ez a nyilvántartás a Közgyűlés és a Elnökség határozatai vonatkozásában a „határozatok könyve” melynek naprakész nyilvántartása az elnök feladata.
b) A Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi Bizottság határozatainak nyilvántartása azok elnökeinek a feladata.
c) A „határozatok könyvé” -ben foglaltak megismerhetőségét a tagság részére folyamatosan biztosítani kell.10. §
Tisztségviselők
(1)   Az egyesület vezető  tisztségviselői:
-       az Egyesület elnöke, (Ködbaum József; 8300 Tapolca, Bajcsy-Zsilinszky utca 10. ),
-az Egyesület alelnöke, (Dr. Varga István; 8300 Tapolca Május 1. ut 8/C; 2/8.),
-       az Elnökség tagja, ( Peka Barbara; 8300 Tapolca, Darányi Ignác utca 23.),
-       a Felügyelő Bizottság elnöke, ( Tóth Tibor;  8300 Tapolca,  Barackvirág utca 4. ),                                                             
-       a Fegyelmi Bizottság elnöke, ( Tóth Kálmán; 8286 Gyulakeszi Kossuth Lajos utca 60. ).

Az egyesület tisztségviselői: a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság tagjai.
(2) A vezetőség tagjai nem lehetnek egyszersmind a felügyelő- és a fegyelmi bizottság és a jelölő bizottság tagjai, avagy azon bizottságok tagjainak közeli hozzátartozói, valamint nem lehet az aki nem felel meg a Ptk. 3:22 §-ában foglalt kitételeknek.
(3) Testületek tagjává valamint vezető tisztségviselővé csak olyan személy választható, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és az adott funkciót vállalja.


11. §
Munkabizottságok, megbízottak
(1) a) A Közgyűlés választási feladatok előkészítése érdekében megválasztja a 3 fős Jelölő Bizottság elnökét és kettő tagját.
b) További szakfeladatok ellátására – testületnek nem minősülő - állandó és ideiglenes munkabizottságot, továbbá felelőst választhat. Ezekre a tisztségekre, - a választással összefüggő tisztségek kivételével – a vezetőség tagjai is választhatók
(2)  Szakfeladatok ellátására a Vezetőség ideiglenes bizottságot állíthat fel, illetve egyéb feladatok elvégzésére ideiglenes felelőst bízhat meg.
(3) Az alapszabályban nem nevesített munkabizottság létrehozásakor, illetve ideiglenes felelős választásakor/megbízásakor írásban (Közgyűlési vagy vezetőségi határozatban.)  meg kell határozni annak feladatát, hatáskörét; ideiglenes bizottság/reszort létrehozása esetén ezen túlmenően működésének időtartamát illetve határnapját.

IV. Az egyes testületek
A közgyűlés
12. §


(1) A közgyűlés az Egyesület döntéshozó szerve, a tagok összessége.
 (2) A közgyűlést évente egyszer az Elnök hívja össze.
(3)  A (2) ponton túlmenően a közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt
a) az Egyesület tagjainak egyharmada az ülés okának és céljának megjelölésével írásban kéri,
b)  a Felügyelő Bizottság egyhangú határozattal azt kéri,
c)  Az Elnökség szükségesnek tartja és erről határozatot fogad el,
d)  a felügyelő szerv írásban indítványozza,
e)   ha a bíróság elrendelni.
(4) A közgyűlést írásban (hagyományos és/vagy elektronikus levél/e. mail/) kell összehívni úgy, hogy a meghívó legalább 10 nappal előbb kézbesítésre kerüljön. A kiküldés előtt 5 napot kell a tagok számára biztosítani, hogy írásban javaslatot tehessenek a napirendi pontokra. A javaslattevés végső dátuma minden év december 15-e. A feldolgozás és a felkészülés a napirendi pontra max. a közgyűlést megelőző 15 napig tarthat.
a) A meghívó tartalmazza az ülés helyszínét, időpontját és napirendjét, valamint a határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés határozatképességéhez szükséges részletes előírásokat, valamint a Ptk.3:17.§- ban meghatározottakat.


13. §
A közgyűlés kizárólagos jogosítványai:
(1) A Közgyűlés az Egyesület minden ügyében jogosult dönteni, kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) Elfogadja, módosítja az egyesület alapszabályát.
b) Kimondja az egyesület feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését.
c) Dönt valamely egyesületbe, szövetségbe való belépés, kilépés kérdésében.
d) Jóváhagyja az egyesület Választási Szabályzatát.
e) Jóváhagyja az egyesület Fegyelmi Szabályzatát.
f) Megválasztja az Egyesület testületeit és vezető tisztségviselőit.
g) Megállapítja az egyesületi tagdíjakat és az Elnökség által beterjesztett egyéb javaslatokban, dönt.
h) Jóváhagyja a Elnökség által összeállított éves költségvetést
i) Megtárgyalja és jóváhagyja az Elnökség beszámolóját az éves munkáról, a költségvetés végrehajtásáról.
j) Megtárgyalja és jóváhagyja a Felügyelő Bizottság éves jelentését.
k) Megtárgyalja és jóváhagyja a Fegyelmi Bizottság beszámolóját a végzett munkáról és az egyesület fegyelmi helyzetéről.
l) II. fokú szervként eljár az egyesületi tagokkal, tisztségviselőkkel szembeni fegyelmi ügyekben.
m) I. fokon eljár az Elnökségi tagok fegyelmi ügyeiben
 Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
      A 13.§ (1) c) pontjaiban foglalt joggal döntéshez szavazati rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.


Az Elnökség
14. §
(1) Az Elnökség az Egyesület általános hatáskörű, ügyvezető szerve, amely gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint az egyesület folyamatos működéséről.
(2) Az Egyesület elnökén, alelnökén kívül az Elnökségnek +1 fő tagja van, a gazdasági felelős, így az Elnökség 3 (három) tagú.


15. §
Az Elnökség feladatai:
 a)  közgyűlés ülései közötti időszakban vezeti és irányítja az Egyesület munkáját,
b) tagja között az egyes feladatköröket (szakfeladatokat) az elnök határozza meg,
c) kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és előkészíti a napirendi javaslatokat,
d) megállapítja az Egyesület költségvetését és végrehajtja azt
e) dönt a közgyűlés által átruházott hatáskörben
f) kezdeményez a tagok kizárása tárgyában (fegyelmi vétség, tagdíj nemfizetés, közgyűléstől való önkényes távolmaradás, stb.)
g) megállapítja a halfogó és az egyéb versenyeknek, valamint más rendezvényeknek, ill. eseményeknek az időpontját, kijelöli – majd beszámoltatja – a rendezvények felelőseit,
h) megállapítja és a közgyűlés elé jóváhagyásra terjeszti az Egyesület működésére irányadó szabályzatok tartalmát,
i) )  I. fokon eljár a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében. II. fokon eljár az Egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyeiben.16. §
(1) Az Elnökséget az Elnök szükség szerint, de legalább félévente hívja össze.
(2) Rendkívüli ülést kell összehívni, ha ezt:
-        Legalább három vezetőségi tag az ülés céljának megjelölésével írásban kéri.
-        A felügyelő bizottság elnöke ülés céljának megjelölésével írásban kéri.
-        Rendkívüli, az Egyesület életét, működését befolyásoló esemény esetén.  
A rendkívüli ülés összehívható vagy megtartható elektronikus eszközök segítségével(telefon, e-mail, stb) is , Ebben az esetben a jegyzőkönyv aláírását 8 (nyolc )napon belül kell elvégezni.
(3Az Elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a felügyelő bizottság és – amennyiben fegyelmi kérdés tárgyalására illetve az egyesület fegyelmi helyzetével is foglalkozó napirendre is sor kerül – a fegyelmi bizottság elnökét is.
 (4) Személyeket érintő döntésekről az érintettet 14 munkanapon belül írásban kell értesíteni,


A Felügyelő Bizottság
17. §
(1) A Felügyelő Bizottság (FB.) az egyesület tagok általi ellenőrzésének legfőbb szerve.
(2) A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja meg 5 éves időtartamra. A felügyelő bizottságnak – elnökével együtt - 3 tagja van. A FB az elnök irányítása szerint működik.
(3) A bizottság köteles ellenőrizni az alapszabály megtartását, az Egyesület költségvetésének, a közgyűlés határozatainak végrehajtását, továbbá – a közgyűlés kivételével – az Egyesület szerveinek a törvényes és alapszabályszerű működését, negyedévenként pedig a pénz- és anyagkezelést, a bizonylati fegyelmet, valamint a gazdálkodást. Az ellenőrzésről a bizottság jegyzőkönyvet köteles készíteni.
(4) A bizottság jogosult az Egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálni.
(6) Ha a bizottság ellenőrzése során hiányosságot, vagy jogszabályt, alapszabályt, illetve az Egyesület érdekeit sértő bármely magatartást észlel arról írásban köteles tájékoztatni az Egyesület elnökét. Az írásbeli tájékoztatás eredménytelensége esetén, 30 napon belül rendkívüli vezetőségi ülés összehívását kezdeményezheti.
(7) A bizottság elnöke köteles a végzett munkáról a közgyűlésnek beszámolni.                                                                                                                         
(8) A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni a vezetőség ülésein.
(9) A bizottság munkaterv alapján dolgozik.A Fegyelmi Bizottság
18. §
(1) A Fegyelmi Bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja öt éves időtartamra. A fegyelmi bizottságnak – elnökével együtt -3 tagja van. Akkor határozatképes, ha mindhárom tag jelen van.
(2) A bizottság I. fokon eljár az Egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak, valamint a vezetőség és a felügyelő bizottság tagjainak fegyelmi ügyeiben.
(3) A bizottság munkáját a Fegyelmi Szabályzat alapján végzi.
(4) A bizottság évente egy alkalommal beszámol a közgyűlésnek a fegyelmi helyzetről és az esetleges fegyelmi eljárásokról.
(5) A fegyelmi bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vehet a vezetőség munkájában.

V. Vezető tisztségviselők
Az Egyesület elnöke
19. §
(1) Az Egyesület elnöke:
a./ képviseli az Egyesületet, illetőleg a vezetőség egyes tagjait megbízza az Egyesület esetenkénti képviseletével,
b./ összehívja a közgyűlést, az Elnökség üléseit, azokon elnököl,
c./ ellenőrzi a határozatok végrehajtását, őrködik az Egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett,
d./ eljár a közgyűlés és a vezetőség által átruházott jogkörben,
f./ irányítja a csónakkikötő és a horgásztanya működését.


Az Egyesület alelnöke
20. §
(1) Az Egyesület alelnöke:
- az Egyesületet szervező, koordináló személy, aki az elnök, és az Elnökség munkáját segíti és annak alárendelten végzi feladatát.
- előkészíti a közgyűlés és a vezetőség elé kerülő előterjesztéseket,
- gondoskodik a közgyűlés, a vezetőségi ülések jegyzőkönyvének vezetéséről,
- irányítja, illetve ellátja az Egyesület és szervei írásbeli teendőit,
- segíti az Egyesület elnökét feladatainak ellátásában, végzi az elnök által írásban átruházott munkafeladatokat.
Az alelnök helyettesítéséről az elnök dönt.
21.§
Az Egyesület gazdasági felelőse
(1)   Feladata az egyesület pénzvagyonának szabályszerű kezelése, az egyesületi tagok értékcikkel való ellátása, a pénzügyi vonatkozású nyilvántartások naprakész vezetése, kapcsolattartás a könyvelő irodával.
(2)   Munkáját az Elnök, akadályoztatása esetén az alelnök irányításával végzi.
(3)   Részt vesz az elnökségi üléseken, tájékoztatja az Elnökséget az egyesület gazdasági helyzetéről.
(4)   A közgyűléseken beszámol az adott időszak pénzügyi, gazdasági helyzetéről.
(5)   Erkölcsileg és anyagilag felelős a rábízott értékcikkekért, és készpénzért.

VI.   Állandó munkabizottságok
22
Jelölő Bizottság


(1)       A Jelölő Bizottság feladata a tagság legszélesebb körű véleményének kikérése alapján a Küldött közgyűlésnek javaslatot tenni a megválasztandó testületei tagok személyére.
(2)                A 12.§ (1) a) pontja szerinti Jelölő Bizottság mandátuma öt évre szól. Az ötéves mandátum az általános tisztújítást követő évben, az új Jelölő Bizottság közgyűlésen történő megválasztásával ér végett.
(3)       Amennyiben a választott elnök tisztsége időközben megszűnik, a soron következő közgyűlésig (az új elnök megválasztásáig) a Jelölő Bizottság elnöki funkcióját a legrégebbi egyesületi tagsággal rendelkező bizottsági tag veszi át.

VII. Az Egyesület jogi személyisége és vagyona
23. §
(1) Az Egyesület jogi személy.
(2) Az Egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, készpénz és követelések alkothatják.
(3) Az Egyesület bevételei tagdíjakból, belépési díjakból, pályázat útján elnyert támogatásból, működési bevételekből és a támogató szervezetek, a magánszemélyek és a pártoló tagok felajánlásaiból, a közösségi munka megváltásokból és egyéb támogatásokból állnak.
(4) Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíjon felül - saját vagyonukkal az egyesület tartozásaiért nem felelnek.
 (5) Az Egyesület pénzkezelésének kérdéskörét a mindenkori pénzügyi szabályzat rendezi.

Az Egyesület megszűnése
24.§

 Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha:
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
d) az arra jogosult szerv megszünteti.
            Feltéve mindegyik esetben, hogy az egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az egyesületet a nyilvántartásból törli.
            Az egyesület megszűnésével kapcsolatos egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 2013 évi V. törvény 3:83-3:85. §-ok az irányadók.

Az Egyesület felügyelete
25. §
            Az egyesület törvényességi ellenőrzését a Veszprém Megyei Ügyészség látja el.
            Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 2013 évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2012. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat.

Átmeneti rendelkezés
26.§
Az Alapszabály elfogadásának helye: Tamási Áron Művelődési Központ Tapolca.

Az Alapszabály módosításának és elfogadásának ideje: 2019. március 10.
Az Alapszabály aláírásának helye: Tamási Áron Művelődési Központ Tapolca.
Az Alapszabály aláírásának időpontja: 2019. március 13.


Tapolca; 2019. március 13.Ködbaum József elnök  

Dr. Varga István alelnök